Saturday, 21 February 2015

My anniversary with UK

Konichiwa 

The first thing I realize after today being exactly one year since I moved to the UK, is that today is also international mother language day, and this made think about translating my article to Slovakian. Let`s do it! 
Exactly one year ago at 19:00, I landed on Luton`s runway {It was first time in my life flying and of course alone} I stepped off the aeroplane {feeling like after two hours on a carousel} inhaled the London air, with the ‘pink sunglasses’ on my face. Since then every single day, the power of the Real Life Sun has been melting these sunglasses until they totally disappear.   
Well life is tough that's a given. A Few days you’re flying so high, then the little mean bureaucracy throws a rope around your ankle, and pulls you down so fast until you realize that it’s not the fucking wonderland you idealized over an afternoon’s shift in Kaufland. This rope for me turned out to be a false phone call {at Sunday} supposedly from my future work that my first day on Monday was cancelled because they have not any place for me. The only thing in my mind was shining WHAT THE FUCK. Now without work, without money, with ‘slowly melting sunglasses’1992 km away from my whole family. I think so that to use SCREWED is the right word.
I started asking myself why I left my nice, settled, safe life ‘under my mom`s wing’, wreck the walls of my comfort zone, overstep all bricks of my laziness and let the big world run over me? Well my enthusiasm and my senses saw opportunities in gold wrapped shits taking control of me so many times and this wasn't any exception. Everyday struggling with my emotional temperament, money, people and stress put my mental health under surface and kept it there until January this year.    
You know society in Slovakia doesn’t look at your skills, instead it’s your mom`s, dad`s, brother`s, dog`s contacts that get you somewhere. My golden key {my lovely mummy who I love most in this world} opened many solid wooden doors, and turned huge barking dogs into kind and familiar puppies. Strict airport control didn’t let me take this precious key with me {not even a bottle of water}. I didn’t realize all this at the time, not even a few months later.
Climbing from the sewer, touching slimy steps chatting with slimier people, and listening the slimiest dialogues. I had to be more patient, more diplomatic, be very suspicious and look at every single BITCH deeper into their snake eyes.  
Next topic I want to devote to my international ex-mans; annoying desperate man from Nigeria, big {just} ego from Sicily, and not the right cup of English tea, make me truly appreciate my current ‘braveheart' with Scottish roots. One sentence love at first sight. I love you baby u make my shadow lighter. 
Anyway life in Cambridge gave birth to a new me, my dreams are slowly coming true and we just enjoy life. 

I love the positive vibration from people here, people without jealousy and prejudices without complexes. 

Work hard and be patience baby and you’re walking face to face with your dreams. 

PS: I miss my rats, more clever animals than some people.

                                                                 She is a Fashion Killa 

Konichiwa

Prvá vec, na ktorú som prišla po tom, že dnes je to presne rok odkedy som sa presťahovala do UK, je dnešný medzinárodný deň materského jazyk a to ma prinútilo rozmýšľať o preložení môjho článku do Slovenčiny. Let´s do it! Ako vážne poďme to urobiť to je nonsens.Presne pred rokom o 19:00 som pristála na pristávacej ploche v Lutone (letela som prvý krát v mojom v živote a samozrejme sama) vykročila som z lietadla (cítila som sa ako podvoch hodinách na kolotoči) vdýchla som Londýnsky vzduch, s tými „ružovými slnečnými okuliarmi“ na mojej tvári. Odvtedy každý deň, sila toho slnka s názvom reálny život mi tie slnečné okuliare roztápala až kým totálne nezmizly.

Well life is tough that´s a given. Niekoľko dní si lietaš tak vysoko a potom ti tá mala hanebná byrokracia hodí laso okolo členka a stiahne ťa dolú tak rýchlo, až kým si neuvedomíš že to nie fucking wonderland, ktorý si si počas poobedňajšej šichty v Kauflande idealizoval/a. Toto lano pre mňa symbolizovalo falošný telefonát (v nedeľu) z mojej údajnej budúcej práce, že môj prvý deň v pondelok bol zrušený, pretože pre mňa nemajú žiadne miesto. Jediná vec v mojej mysli bolo žiariace čo to kur*a. Teraz bez práce, bez peňazí, s pomaly sa topiacimi slnečnými okuliarmi 1 992 km od rodiny. Myslím si, že slovo dosraný je to správne.

Začala som sa pýtať samej seba prečo som nechala svoj milý, usadlý, bezpečný život po krídlom mojej mami, zničila som steny mojej pohodlnosti, prekročila tehly lenivosti a nechala sa preválcovať veľkým svetom? Nadšenie a môj zmysel vidieť príležitosť v hovne zabalenom do zlata, za mňa preberajú kontrolu veľmi často a toto nebola žiadna výnimka. Každodenný boj s mojou emotívnou povahou, paniazmi, ľudmi a stresom stiahlo moje mentálne zdravie pod hladinu a držalo ho tam až do januára tohto roku.

Ľudia na slovensku nepozerajú na tvoje schopnosti, namiesto toho kontakty tvojej mami, otca, brata, psa ťa možu niekde dostať. Môj zlatý kľúč (moja milovaná maminka, ktorú milujem najviac na svete) otvoril veľa ťažkých drevených dverí a premenil obrovských štekajúcich psov na milučké prítulné šteniatka. Avšak prísna letisková kontrola mi nedovolila tento vzácny klúč vziať so sebou (ani fľašu vody). Neuvedomovala som si to vtedy ani niekoľko mesiacov neskôr.

Šplhanie zo stoky, dotýkanie sa slizkých schodíkov, pokec s ešte slizkejšími ľudmi a počúvanie tých najslizkejších dialógov. Musela som sa stať viac trpezlivou  viac diplomatickou, byť veľmi podozrieva a pozerať sa každej jednej bitch hlboko do jej hadích očí.

Ďalšiu tému by som chcela venovať mojim medzinárodným ex chlapom; otravný, zúfalý chlap z Nigérie, veľké (len) ego zo Sicílie a nie celkom tá moja šálka anglického čaju, ma prinútilo skutočne oceniť moje aktuálne statočné srdce so Škotskymi koreňmi. Jedna veta láska na prvý pohľad. Milujem ťa zlato ty zosvetľuješ moje tiene.

Život v Cambridge zo mňa urobil novú ja, moje sny sa pomaly stávajú skutočnosťou a my si úžívame života.Milujem tú pozitívnu vibráciu plynúcu z ľudí, ľudia bez žiarlivosti a predsudkov bez komplexov. 

Pracuj tvrdo, buť trpezlivý/á zlatko a kráčaš tvárou tvár tvojim snom. 

PS: Chýbajú mi moje potkaníky, viac inteligentné zvieratá ako niektorý ľudia. 

Za pravopisné a gramatické chyby sa ospravedlňujem. 

Write you soon 

          xxx
Thursday, 19 February 2015

Tomorrow is Friday

Hi there…

                                                          photographed by Barbora Hodorova

How’s it going? Here? The weather is raining, cold and windy as FUCK…oh I just swear too much! I’m laying in bed, listening to the pretty old school Christina Aguilera - Can`t hold us down. The only thing which holds me on the top is the thought that is Friday tomorrow. Yaaaaas $$. A plan for weekend? Here? Transform my old little {as long as my bed in fact 2m x 1,5m} room to my new wardrobe. We’ve been planning this for about 3 months? Obviously we’re successful with our ideas {little cheeky wink}. Then a Tesco shop {high level Bitches}.

Did I ever mention how I adore Lady Gaga?  Her perfume Fame {gold top and black liquid should symbolize black soul of fame}. She is just a un-forgettable person. 

These photos were taken last weekend. Well, drinking an icy smoothie wasn’t such a brilliant idea in this weather. But I was brave {again little cheeky wink}. Lovely walk around Cambridge with my {amateur photographer} boyfriend {aww bless him}. 

Btw love the old school purple Fila trainers xox.

Write you soon.
         xxx

Follow me on Instagram: https://instagram.com/evelyn_jameson/

Denim jacket ~ second hand

Necklace ~ TOPSHOP

Tee ~ H&M

Back Pack ~ CCC

Jeans ~ Primark


Trainers ~ Fila 


Sunday, 15 February 2015

Hearts everywhere .....

I don’t do romance....


…chocolate, pink-red, hearts, kisses and 50 shades of grey. A full up Cambridge Vue cinema, dotted with confused men wanting to learn everything from this movie. Well something like this was the scene the evening before Valentine’s Day. Such preparation for the most important day in February. The 14th was so stressful, you can’t rush it in Cambridge. At the last minute I bought a whole new outfit, and of course a new clutch bag {I originally went just for leather leggings}. Then to run home, prepare, and run back into city. We went to the Zizzi Restaurant in Cambridge for delicious dinner, and free entertainment of a ‘drama queen’ couple arguing loudly over the table behind us! Salomon on broccoli and potatoes with rose champagne. Yummy.... finally a few drinks in Regal afterwards, and the day finished.

Today we went take some photos for next week’s article, ordered Chinese food and finished RuPaul Drag Queens Race {I love this show, and my boyfriend pretends he doesn’t}.

The last information from the past few weeks; arrived my Nike Roshe Run and Coat from Choies. Love it! 

Write you soon
          xxx

Coat ~ www.choies.com

Blouse ~ I have no idea

Jean ~ Primark

Shoes ~ Nike 
Saturday, 7 February 2015

Busy days

Hello ...Well, well, well guys, the sunny weather {you can see on photos} is killing me! It`s as well a reason why I have been so silent the last two weeks. You know, I am coming back from work about 7 {it`s already dark}, during weekend is rainy as F**k, and then it’s dark. 
Recapitulation from last 14 days is .... the H&M job {still crying} ahm for them I haven't enough experiences. Fine! .... We was in London for a birthday meal {sounds funny and it was good fun} but unfortunately I didn’t take a proper photo, {wrote ‘proper’ because I do have one cheeky from Platform 9 3/4} of my outfit which means that I want to do it in the next few days {hopefully tomorrow} .... next arrived my new shoes Nike Roshe Run in black and white {sickness} and new "coat" from www.choice.com {will be as well on pictures} ...applied for the new vacancy in topshop .....and today we went to look at our new house {because we are just sick of house sharing BULLS*IT ...... {little cheeky shopp as well} Well for today finitto. 

Write you soon
         xxx

Hat ~ H&M
Necklace ~ Topshop
Ring ~ Topshop
Shirt {Blaser} ~ Blue Inc
Jacket ~ Second Hand
Jeans ~ Primark 
Shoes ~ Schuh 

Handbag ~ River Island